git.go 6.73 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
package internal

import (
	"fmt"
	"github.com/go-git/go-billy/v5/memfs"
	"github.com/go-git/go-git/v5"
	"github.com/go-git/go-git/v5/config"
	"github.com/go-git/go-git/v5/plumbing"
9
	"github.com/go-git/go-git/v5/plumbing/object"
10
11
12
13
14
15
16
	"github.com/go-git/go-git/v5/storage/memory"
	"io/ioutil"
	"log"
	"net/http"
	"path/filepath"
	"sort"
	"strings"
17
	"time"
18
19
)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
type remoteTarget struct {
	remote string
	when  time.Time
}

type remoteTargetSlice []remoteTarget

func (p remoteTargetSlice) Len() int {
	return len(p)
}

func (p remoteTargetSlice) Less(i, j int) bool {
	return p[i].when.Before(p[j].when)
}

func (p remoteTargetSlice) Swap(i, j int) {
	p[i], p[j] = p[j], p[i]
}

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
type GitMode struct{}

func (g *GitMode) RetrieveSource(pd *ProcessData) *modeData {
	repo, err := git.Init(memory.NewStorage(), memfs.New())
	if err != nil {
		log.Fatalf("could not init git repo: %v", err)
	}

	w, err := repo.Worktree()
	if err != nil {
		log.Fatalf("could not get worktree: %v", err)
	}

	refspec := config.RefSpec("+refs/heads/*:refs/remotes/*")
	remote, err := repo.CreateRemote(&config.RemoteConfig{
		Name: "upstream",
		URLs: []string{pd.RpmLocation},
		Fetch: []config.RefSpec{refspec},
	})
	if err != nil {
		log.Fatalf("could not create remote: %v", err)
	}

62
	err = remote.Fetch(&git.FetchOptions{
63
64
65
		RefSpecs: []config.RefSpec{refspec},
		Tags:   git.AllTags,
		Force:  true,
66
	})
67
	if err != nil {
68
		log.Fatalf("could not fetch upstream: %v", err)
69
70
	}

71
	var branches remoteTargetSlice
72

73
74
75
	tagAdd := func(tag *object.Tag) error {
		if strings.HasPrefix(tag.Name, fmt.Sprintf("imports/%s%d", pd.ImportBranchPrefix, pd.Version)) {
			log.Printf("tag: %s", tag.Name)
76
77
78
79
			branches = append(branches, remoteTarget{
				remote: fmt.Sprintf("refs/tags/%s", tag.Name),
				when:  tag.Tagger.When,
			})
Mustafa Gezen's avatar
Mustafa Gezen committed
80
		}
81
		return nil
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
	}

	tagIter, err := repo.TagObjects()
	if err != nil {
		log.Fatalf("could not get tag objects: %v", err)
	}
	_ = tagIter.ForEach(tagAdd)

	if len(branches) == 0 {
		list, err := remote.List(&git.ListOptions{})
		if err != nil {
			log.Fatalf("could not list upstream: %v", err)
		}

		for _, ref := range list {
			if ref.Hash().IsZero() {
				continue
			}

			commit, err := repo.CommitObject(ref.Hash())
			if err != nil {
				log.Fatalf("could not get commit object: %v", err)
			}
			_ = tagAdd(&object.Tag{
				Name:  strings.TrimPrefix(string(ref.Name()), "refs/tags/"),
				Tagger: commit.Committer,
			})
		}
	}

112
113
114
115
116
	sort.Sort(branches)

	var sortedBranches []string
	for _, branch := range branches {
		sortedBranches = append(sortedBranches, branch.remote)
Mustafa Gezen's avatar
Mustafa Gezen committed
117
	}
118
119
120
121
122
123

	return &modeData{
		repo:    repo,
		worktree:  w,
		rpmFile:  createPackageFile(filepath.Base(pd.RpmLocation)),
		fileWrites: nil,
124
		branches:  sortedBranches,
125
126
127
	}
}

128
func (g *GitMode) WriteSource(pd *ProcessData, md *modeData) {
129
130
131
132
133
	remote, err := md.repo.Remote("upstream")
	if err != nil {
		log.Fatalf("could not get upstream remote: %v", err)
	}

Mustafa Gezen's avatar
Mustafa Gezen committed
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
	var refspec config.RefSpec
	var branchName string

	if strings.HasPrefix(md.tagBranch, "refs/heads") {
		refspec = config.RefSpec(fmt.Sprintf("+%s:%s", md.tagBranch, md.tagBranch))
		branchName = strings.TrimPrefix(md.tagBranch, "refs/heads/")
	} else {
		match := tagImportRegex.FindStringSubmatch(md.tagBranch)
		branchName = match[2]
		refspec = config.RefSpec(fmt.Sprintf("+refs/heads/%s:%s", branchName, md.tagBranch))
	}
145
	log.Printf("checking out upstream refspec %s", refspec)
146
147
148
149
150
151
	err = remote.Fetch(&git.FetchOptions{
		RemoteName: "upstream",
		RefSpecs:  []config.RefSpec{refspec},
		Tags:    git.AllTags,
		Force:   true,
	})
152
	if err != nil && err != git.NoErrAlreadyUpToDate {
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
		log.Fatalf("could not fetch upstream: %v", err)
	}

	err = md.worktree.Checkout(&git.CheckoutOptions{
		Branch: plumbing.ReferenceName(md.tagBranch),
		Force: true,
	})
	if err != nil {
		log.Fatalf("could not checkout source from git: %v", err)
	}

	_, err = md.worktree.Add(".")
	if err != nil {
		log.Fatalf("could not add worktree: %v", err)
	}

	metadataFile, err := md.worktree.Filesystem.Open(fmt.Sprintf(".%s.metadata", md.rpmFile.Name()))
	if err != nil {
Mustafa Gezen's avatar
Mustafa Gezen committed
171
172
		log.Printf("warn: could not open metadata file, so skipping: %v", err)
		return
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
	}

	fileBytes, err := ioutil.ReadAll(metadataFile)
	if err != nil {
		log.Fatalf("could not read metadata file: %v", err)
	}

	client := &http.Client{
		Transport: &http.Transport{
			DisableCompression: false,
		},
	}
	fileContent := strings.Split(string(fileBytes), "\n")
	for _, line := range fileContent {
		if strings.TrimSpace(line) == "" {
			continue
		}

191
192
193
		lineInfo := strings.SplitN(line, " ", 2)
		hash := strings.TrimSpace(lineInfo[0])
		path := strings.TrimSpace(lineInfo[1])
194

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
		var body []byte

		if md.blobCache[hash] != nil {
			body = md.blobCache[hash]
			log.Printf("retrieving %s from cache", hash)
		} else {
			fromBlobStorage := pd.BlobStorage.Read(hash)
			if fromBlobStorage != nil {
				body = fromBlobStorage
				log.Printf("downloading %s from blob storage", hash)
			} else {
				url := fmt.Sprintf("https://git.centos.org/sources/%s/%s/%s", md.rpmFile.Name(), branchName, hash)
				log.Printf("downloading %s", url)

				req, err := http.NewRequest("GET", url, nil)
				if err != nil {
					log.Fatalf("could not create new http request: %v", err)
				}
				req.Header.Set("Accept-Encoding", "*")

				resp, err := client.Do(req)
				if err != nil {
					log.Fatalf("could not download dist-git file: %v", err)
				}

				body, err = ioutil.ReadAll(resp.Body)
				if err != nil {
					log.Fatalf("could not read the whole dist-git file: %v", err)
				}
				err = resp.Body.Close()
				if err != nil {
					log.Fatalf("could not close body handle: %v", err)
				}
			}

			md.blobCache[hash] = body
231
232
233
234
235
236
237
		}

		f, err := md.worktree.Filesystem.Create(path)
		if err != nil {
			log.Fatalf("could not open file pointer: %v", err)
		}

Mustafa Gezen's avatar
Mustafa Gezen committed
238
		hasher := CompareHash(body, hash)
239
240
241
242
243
		if hasher == nil {
			log.Fatal("checksum in metadata does not match dist-git file")
		}

		md.sourcesToIgnore = append(md.sourcesToIgnore, &ignoredSource{
244
			name:     path,
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
			hashFunction: hasher,
		})

		_, err = f.Write(body)
		if err != nil {
			log.Fatalf("could not copy dist-git file to in-tree: %v", err)
		}
		_ = f.Close()
	}
}

func (g *GitMode) PostProcess(md *modeData) {
	for _, source := range md.sourcesToIgnore {
258
259
260
261
262
263
		_, err := md.worktree.Filesystem.Stat(source.name)
		if err == nil {
			err := md.worktree.Filesystem.Remove(source.name)
			if err != nil {
				log.Fatalf("could not remove dist-git file: %v", err)
			}
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
		}
	}

	_, err := md.worktree.Add(".")
	if err != nil {
		log.Fatalf("could not add git sources: %v", err)
	}
}

func (g *GitMode) ImportName(_ *ProcessData, md *modeData) string {
Mustafa Gezen's avatar
Mustafa Gezen committed
274
275
276
277
278
279
	if tagImportRegex.MatchString(md.tagBranch) {
		match := tagImportRegex.FindStringSubmatch(md.tagBranch)
		return match[3]
	}

	return strings.TrimPrefix(md.tagBranch, "refs/heads/")
280
}